Privaatsustingimused

Elikom on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärseks ja õigusi austavaks partneriks. Oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Andmete suhtes, mis on Kliendi poolt laaditud Elikom serveritesse, tekivad Elikom serverites teenuse tarbimisel või on serverisse laetud Kliendi rakendus(t)e kasutajate poolt, on Elikom andmete volitatud töötleja ja vastutav töötleja on Klient.

Elikom poolseks Kliendiandmete töötlemise alusteks on nii Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks, vajadus töötleda andmeid sõlmitud Lepingu täitmiseks kui ka Elikom juriidilised kohustused.

Tingimused kehtivad alates 1. aprillist 2019. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt Elikom'ile avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

Mida käesolevad tingimused tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta Klientide privaatsust. Käesolevad tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas Elikom infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Sinu õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

Elikom'il on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades sellest Elikom veebilehel või muul viisil (nt e-posti kaudu). Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Elikom veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Kasutatavad mõisted

 1. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on Elikom teenuste kasutamiseks lepingu sõlminud või on avaldanud soovi kasutada Elikom teenuseid.
 2. Kasutaja – Elikom teenuseid kasutav füüsiline isik.
 3. Elikom – Semiway OÜ, registrikood 14073043, kelle kontaktandmed on toodud veebilehel (https://elikom.ee). Isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes on võimalik pöörduda otse Elikom andmekaitsespetsialisti poole aadressil info@elikom.ee.
 4. Pool – Klient või Elikom; Pooled – Klient ja Elikom koos.
 5. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 6. Kliendiandmed – andmed Kliendi kohta, mida Elikom kasutab Kliendile teenuse pakkumiseks, muuhulgas füüsilisest isikust Klientide, Klientide esindajate, Kasutajate ja teiste füüsiliste isikute isikuandmed.
 7. Andmete töötlemine – kliendiandmetega tehtavad automatiseeritud või automatiseerimata toimingud.
 8. Vastutav töötleja – kliendiandmete vastutav töötleja on Elikom.
 9. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid Elikom nimel.
 10. Andmekaitsespetsialist – isik, kes järgib Elikom isikuandmete töötlemise põhimõtete kohaldamist ja kellega on võimalik kaebuse korral ühendust võtta.
 11. Vastuvõtja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse.
 12. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.
 13. Leping – Elikom ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
 14. Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

Üldpõhimõtted

 1. Elikom töötleb Kliendiandmeid viisil, mis on seaduslik, õiglane ja läbipaistev.
 2. Elikom kogub Kliendiandmeid õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
 3. Elikom töötleb Kliendiandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.
 4. Elikom tegutseb selle nimel, et kogutud andmed oleksid asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.
 5. Elikom tegutseb selle nimel, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või viivitamata parandataks.
 6. Elikom tegutseb selle nimel, et andmete töötlemisega seotud teave ja sõnumid oleksid lihtsalt kättesaadavad, arusaavad ning lihtsalt ja selgelt sõnastatud.

Kliendiandmete täpsem iseloom

 1. Andmed, mida Elikom võib koguda ja töödelda oma Klientide teenindamiseks, on järgmised:
  1. Kliendi ja tema esindajate identifikaatorid – nimi, sünniaeg, isikukood, äriregistrikood, isiku tuvastamisel kasutatud dokumendi number, dokumendi koopia;
  2. Kliendi ja tema esindajate kontaktandmed – e-posti aadressid, telefoninumbrid, postiaadressid, teenuste kasutajanimed;
  3. Kliendi ja tema esindajate keele-eelistus – isiku või tema esindajate eelistatud suhtluskeel;
  4. Kliendi ja tema esindajate seadmete kohta käivad andmed – seadmete IP aadressid, võrgulüüsi IP aadressid, veebibrauserite küpsised ja muud seadmete kohta käivad andmed;
  5. Elikom, Kliendi või tema esindajate vahelised suhtlusandmed – isiku kirjavahetus, sõnumside ja audiososalvestised, mis tekivad Elikom klienditeeninduse protsessi käigus;
  6. Kliendi või tema esindajate kujutised – turvakaamerate salvestised, mis võidakse salvestada isiku külastusel Elikom füüsilisse asukohta;
  7. Kliendi maksekäitumise andmed – andmed, mis kogutakse kliendi kohta teenuste eest arveldamise käigus;
  8. Kliendi kliendirahulolu andmed – andmed, mida kogutakse teenuste kasutamise kohta ja kliendi rahulolu kohta nende teenustega;
  9. Kliendiga seotud andmestu – failid, andmebaasid, logid jms;
  10. mistahes muud Klienti puudutavad andmed.

Kliendiandmete kogumise viisid

 1. Kliendiandmeid võidakse koguda järgmistel viisidel:
  1. teenuste tellimusvormide täitmisel;
  2. teenuste kasutamisel;
  3. teenuste eest arveldamisel;
  4. telefonitsi, e-posti teel;
  5. füüsilise asukoha külastamisel;
  6. küpsiste või teiste tehnoloogiate kasutamisel, mis jälgivad meie veebisaitide külastajaid;
  7. tagasiside andmisel või muul viisil.

Kliendiandmete töötlemise eesmärk

 1. Elikom töötleb Kliendiandmeid, et:
  1. sõlmida Kliendiga lepinguid;
  2. pakkuda Kliendile ligipääsu oma teenustele ning toodetele;
  3. ülalpidada kliendisuhteid;
  4. parandada Klientide kasutajakogemust;
  5. hoida Kliendiandmeid ajakohasena;
  6. arveldada Kliendiga;
  7. saata Kliendile müügiedendussõnumeid või turundusteavet;
  8. korraldada rahulolu-uuringuid;
  9. koostada turuanalüüse ja statistikat;
  10. tagada teenuste nõuetekohane osutamine;
  11. täita oma juriidilisi või lepingulisi kohustusi;
  12. realiseerida oma juriidilisi või lepingulisi õiguseid;
  13. muudel mõistlikel eesmärkidel.
 2. Elikom töötleb Kliendiandmeid ka vastavuse tagamiseks meile kohalduvatele eeskirjadele ja seadustele; avalik-õiguslike ja valitsusasutuste päringutele vastamiseks, sh kliendi elukohariigist/asukohariigist väljaspool asuvad avalik-õiguslikud ja valitsusasutused; või Elikom ja/või ettevõtte üksuste õiguste, privaatsuse, turvalisuse või vara kaitseks.
 3. Elikom edastab Kliendiandmeid kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik ja proportsionaalne võrgu- ja infoturbe tagamiseks avalike sektori asutuste, infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade (CERT), arvutiturbe juhtumitele reageerimise rühmade (CSIRT), elektroonilise side võrkude ja teenuste pakkujate ning turvatehnoloogiate ja -teenuste pakkujate poolt.

Elikom kohustused

 1. Elikom rakendab asjakohaseid andmekaitsepõhimõtete meetmeid, kui need on proportsionaalsed Kliendiandmete töötlemise toimingutega.
 2. Elikom rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada ja suuta tõendada Kliendiandmete töötlemist kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
 3. Elikom rakendab töötlemisvahendite kindlaksmääramisel ja Kliendiandmete töötlemise ajal asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on vajalikud andmekaitsepõhimõtete tõhusaks rakendamiseks.

Elikom õigused

 1. Elikom'il on õigus töödelda Kliendiandmeid kliendisuhte jooksul ja peale kliendisuhte lõppu. Peale kliendisuhte lõppu on Elikom'il õigus töödelda kliendiandmeid 3 aasta jooksul või pikema perioodi jooksul, kui see on vajalik seoses juriidilise kohustuse (nt raamatupidamisega seotud seadused, aegumistähtaegadega seotud seadused või muu eraõigus), lepingute või õigustatud huviga.
 2. Elikom'il on õigus kaasata Kliendiandmete töötlemisse volitatud töötlejaid. Elikom kaasab volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et kliendiandmete töötlemine vastab asjaomastes seadustes esitatud nõuetele ja tagatud on andmesubjekti õiguste kaitse. Seaduses lubatud ulatuses võime avaldada Kliendiandmeid järgmistele osapooltele: ettevõtte emafirma, osanikud, allüksused ja tütarfirmad; Kliendiga arveldamises osalevad kolmandad osapooled; audiitorid või konsultandid; juristid; registreid pidavad isikud (tippdomeeniregistrid, võrguinfo registrid jt); võlgade sissenõudjad; postiteenuse osutajad; infotehnoloogia hooldajad ja arendajad; isikutuvastamise või kuritarvitamise ennetamise teenuse pakkujad; muud Elikom'ile teenuseid osutavad osapooled.
 3. Elikom avaldab nimekirja kliendiandmete töötlemisse kaasatud olulistest volitatud töötlejatest oma veebilehel (https://elikom.ee/lepingud-ja-tingimused/kliendiandmete-volitatud-tootlejad).
 4. Elikom võib kogutud Kliendiandmeid parandada, täiendada ja ajakohastada sisemiste ja välimiste allikate põhjal.

Kliendi õigused

 1. Kliendil on õigus saada infot kas Elikom töötleb tema andmeid ja milliseid andmeid töödeldakse.
 2. Kliendil on õigus taotleda Elikom'ilt koopiat teda puudutavatest Kliendiandmetest.
 3. Kliendil on õigus taotleda Elikom'ilt vajadusel Kliendiandmete parandamist või kustutamist või Kliendiandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide kliendiandmete töötlemisele. Elikom teeb endast parima, et seda võimaldada.
 4. Kliendiandmete kustutamist ei kohaldata, kui: andmed on vajalikud selleks, et täita juriidilist kohustust, mis näevad ette andmete töötlemist; andmed on vajalikud õigus- või võlanõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; andmete kustutamine pole võimalik tehnilise lahenduse iseloomu tõttu või pole võimalik ebamõistliku pingutuseta.
 5. Elikom'il on Kliendi taotluse töötlemisel õigus küsida mõistlikku tasu, kui see on lubatud või kliendi päring on Elikom hinnangul ülemäärane.
 6. Kui klient leiab, et Elikom on tema õiguseid isikuandmete töötlemisel rikkunud, on kliendil õigus esitada Elikom tegevuse kohta kaebus vastavale järelevalveasutusele, kelleks antud juhul on Andmekaitse Inspektsioon (http://www.aki.ee).

Andmete töötlemise koht

 1. Kliendiandmeid säilitatakse nii elektroonilisel kui ka füüsilisel kujul meie ettevõttes ja kolmandate isikute juures. Reeglina töötleb Elikom kliendiandmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires.
 2. Elikom võib edastada või töödelda Kliendiandmeid väljaspool Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piire, kui selleks on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid: on olemas leping, mis sisaldab isikuandmete kaitse üldmäärusele vastavaid tüüptingimusi, heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi vms; riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele; vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.