Üldtingimused

Üldine

 1. Käesolevad üldtingimused reguleerivad Elikom poolt Kliendile teenuse osutamist.
 2. Elikom on äriühing, kelle andmed on järgmised: Semiway OÜ, registrikood 14073043, kontaktandmed on toodud veebilehel (https://elikom.ee).
 3. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on teenuste kasutamiseks lepingu sõlminud.
 4. Elikom'il on õigus saada Elikom hinnakirjas näidatud tasu enda poolt Kliendile osutatud teenuste eest juhul, kui Kliendi ja Elikom vahel ei ole sõlmitud kokkulepet tasu maksmise kohta teistsugustel tingimustel. Elikom avaldab hinnakirja oma koduleheküljel. Elikom'il on õigus hinnakirja muuta, avaldades muudatused kolmkümmend (30) kalendripäeva enne jõustumist enda koduleheküljel. Hinnakirja muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping käesolevates üldtingimustes sätestatu kohaselt üles öelda.
 5. Kliendi ja Elikom vahelisi suhteid reguleerivad käesolevad üldtingimused, ja Elikom hinnakiri, samuti Kliendi ja Elikom vahel sõlmitud kliendileping, teenuse kokkulepe ning kõik Kliendi ja Elikom vahel eraldi kokkulepitud tingimused.
 6. Kliendi ja Elikom vahel eraldi sõlmitud kokkulepe (sealhulgas ka kliendileping ja teenuse kokkulepe) peab olema sõlmitud kirjalikult ja mõlema poole esindajad peavad olema selle allkirjastanud.
 7. Kui esineb vastuolu käesolevate üldtingimuste või hinnakirja ning Kliendi ja Elikom vahel eraldi kokkulepitud tingimuse vahel, kohaldatakse Kliendi ja Elikom suhetele nende vahel eraldi kokkulepitud tingimust.
 8. Käesolevad üldtingimused kehtivad kõigi Elikom poolt osutatavate teenuste osas ja neile ei kohaldata Kliendi üldtingimusi või tüüptingimusi.
 9. Elikom võib käesolevaid üldtingimusi muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas või kui seda tingivad teenuse osutamist puudutavad olulised asjaolud. Elikom avalikustab üldtingimuste muudatused oma koduleheküljel. Muudatused hakkavad kehtima 30 (kolmekümne) kalendripäeva möödudes alates nende avaldamisest, kui ei ole ette nähtud teistsugust muudatuste jõustumise tähtaega. Üldtingimuste muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping käesolevates üldtingimustes sätestatu kohaselt üles öelda.
 10. Üldtingimuste, hinnakirja ning Kliendi ja Elikom vahel eraldi kokkulepitud tingimuste tõlgendamisel lähtutakse sõnade üldlevinud tähendusest, kusjuures pealkirjadel on üksnes informatiivne iseloom.

Lepingu sõlmimine

 1. Lepingud sõlmitakse elektrooniliselt. Klient ja Elikom sõlmivad kliendilepingu. Klient ja Elikom sõlmivad ka teenuse kokkuleppe, millega lepitakse kokku konkreetne Elikom poolt osutatav teenus ja täpsemad tingimused.
 2. Teenuste tellimiseks tuleb siseneda Elikom iseteenindusse, valida soovitud teenused, täita nõutud lahtrid andmetega, valida soovitud arveldusperiood ning tasuda arve kas pangalingi, -ülekande või krediitkaardimaksega. Tellimuse sooritamisel saadetakse kliendi e-mailile ka kinnitus, et Elikom on tellimuse kätte saanud.
 3. Lepingu sõlmimiseks esitab Klient vastavat tellimusvormi kasutades Elikom'ile tellimuse, mida käsitletakse pakkumusena. Enne tellimuse kinnitamist on Kliendil võimalus tellimuse andmed üle kontrollida ja vajadusel vead parandada. Elikom saadab Kliendile e-posti teel kinnituse tellimuse saamise kohta.
 4. Teenuse tellimisel kuvatakse teenusega seotud lepingu dokumendid Kliendile tutvumiseks ja tellimuse esitamisega loetakse Klient need aktsepteerinuks. Leping on sõlmitud alates hetkest, kui Elikom on andnud pakkumusele nõustumuse, saates vastavasisulise teate Kliendi e-posti aadressile.
 5. Kliendil on õigus nõuda Elikom'ilt konkreetse teenuse osutamist alates teenuse kokkuleppe jõustumisest.
 6. Kliendileping ja teenuse kokkulepe jõustuvad alates nende sõlmimisest, kui ei ole kokkulepitud teistsugust jõustumise tähtaega.
 7. Tarbijaks oleval Kliendil on õigus lepingutest taganeda põhjust avaldamata neljateist (14) kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast, esitades Elikom'ile kirjalikult taasesitavas vormis avalduse. Taganemisavalduse võib tarbijast Klient esitada Elikom'ile lihtavalduse või muul moel ühemõtteliselt.
 8. Taganemisõigust ei kohaldata, kui Elikom kohustused lepingu alusel on täielikult täidetud, teenuse osutamine on alanud tarbijast Kliendi sõnaselgel eelneval nõusolekul enne taganemisõiguse tähtaja möödumist ning tarbijast Kliendi kinnitusel, et ta kaotab Elikom poolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse.
 9. Kui tarbijast Klient on avaldanud soovi teenuse pakkumise alustamiseks enne taganemisõiguse möödumist, hüvitab ta lepingust taganemise korral Elikom'ile mõistlikud kulud vastavalt VÕS § 562 lg-le 5.
 10. Kulusid ületav osa tarbija poolt tasutud tasust tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Elikom'ini.

Poolte kinnitused lepingute sõlmimisel

 1. Klient kinnitab järgmist:
  1. ta on lepingu sõlmimise eelselt tutvunud kõigi lepingu tingimustega (sh rakenduvate teenuse üld- ja eritingimustega, üldtingimustega ja hinnakirjaga), need on talle üheselt mõistetavad ning ta on teadlik lepingu alusel tekkivatest õigustest ja kohustustest;
  2. ta on tutvunud tema poolt sõlmitud teenuse kokkuleppes näidatud teenuse kirjeldusega;
  3. tema poolt Elikom'ile esitatud andmed on õiged;
  4. ta on teovõimeline;
  5. kliendilepingu või teenuse kokkuleppe sõlmimisel esindaja poolt kinnitab Kliendi esindajana tegutsev isik, et tal on volitused Kliendi nimel tegutseda ning selline tegutsemine ei ületa tema volituste piire;
  6. kliendilepingu või teenuse kokkuleppe sõlmimine ei riku talle seadusega, määrusega või haldusaktiga või kohtuotsusega pandud või sellest tulenevaid kohustusi, samuti ei riku see ühelgi moel kolmandate isikute õigusi.
 2. Elikom kinnitab järgmist:
  1. tal on olemas vahendid ja oskused Kliendile vastava teenuse osutamiseks;
  2. teenuse osutamine ei riku talle seadusega, määrusega või haldusaktiga või kohtuotsusega pandud või sellest tulenevaid kohustusi, samuti ei riku see ühelgi moel kolmandate isikute õigusi.
 3. Elikom'il ei ole kohustust sõlmida kliendilepingut ega teenuse kokkulepet ühegi isikuga ning Elikom võib keelduda kliendilepingu või teenuse kokkuleppe sõlmimisest ilma oma otsust motiveerimata.

Teenuse osutamine

 1. Elikom osutab Kliendile teenust vastavalt teenuse kokkuleppes näidatud teenuse tingimustele ja käesolevates üldtingimustes sätestatule.
 2. Kliendil on teenuse kasutamisel õigus:
  1. saada teenust vastavalt teenuse kokkuleppes näidatud teenuse tingimustele ja käesolevates üldtingimustes sätestatule;
  2. kasutada Teenust vastavalt oma soovidele ja vajadustele, kuid lähtuvalt selle sihtotstarbest. Klient kohustub kasutama teenuseid vastavuses õigusaktide (sh intellektuaalset omandit puututava õigusega), heade kommete ja tavadega;
  3. saada Elikom poolt osutatavat kliendituge.
 3. Elikom on teenuse osutamisel kohustatud:
  1. osutama Kliendile teenuseid teenuse kokkuleppes näidatud teenuse tingimustele ja käesolevates üldtingimustes sätestatule;
  2. tegema omalt pool mõistlikult vajaliku, tagamaks teenuste töökindluse, kuid teenuste olemusest tulenevalt ei saa tõrkeid täielikult välistada. Teenuse osutamise takistuse korral võtma tarvitusele kõik omapoolsed mõistlikud abinõud teenuse osutamise takistuse kõrvaldamiseks;
  3. võtma tarvitusele kõik mõistlikud abinõud Elikom valduses oleva Kliendi vara säilimise tagamiseks ja kahjustamise vältimiseks;
  4. tagama Elikom klienditoe teenuse olemasolu tavapärastel tööaegadel. Kasutajatuge osutatakse Eesti kalendri ja aja järgi tööpäeviti ajavahemikus 09.00-17.00.
 4. Elikom poolt osutatava teenuse eelduseks on kolmandate isikute poolt teenuste osutamine. Sellest tulenevalt ei vastuta Elikom teenuse osutamisel tekkinud takistuse eest, kui see on tingitud selliste teiste teenuste puudumisest. Elikom võtab tarvitusele omapoolsed mõistlikud abinõud teenuse osutamise takistuse kõrvaldamiseks.
 5. Elikom ei kontrolli Kliendi tegevust teenuste kasutamisel selle vastavuse osas kehtivale õigusele. Elikom'il on õigus peatada teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Kliendi kohta saadakse andmeid, et ta teenust kasutades rikub kolmandate isikute õigusi. Vaidluse korral rikkumise olemasolu kohta on Elikom'il õigus peatada teenuse osutamine kuni vaidluse lõpliku lahendamiseni Kliendi ja kolmanda isiku vahel.
 6. Elikom ei vastatuta kahju eest, mis on Kliendile tekkinud seoses teenuse mittevastavusega Kliendi vajadustele.
 7. Klient on teenuse kasutamisel kohustatud:
  1. hoiduma teenuse kasutamisest ükskõik millisel moel, mis rikuks õigusaktide nõudeid või kolmandate isikute õigusi;
  2. hoiduma sellise tarkvara, skriptide, programmide või muude rakenduste kasutamisest, mis koormavad, häirivad või kahjustavad serveri sihipärast tööd;
  3. hoiduma serveri sihipärase töö takistamisest;
  4. hoiduma rämsposti saatmisest ja hoiduma selliste programmide või rakenduste kasutamisest, mis võimaldavad rämpsposti saata;
  5. hoiduma teenuse kasutamisest moel, mis takistab Elikom tööd või teenuse osutamist teistele Klientidele;
  6. tagama talle teenuse kasutamiseks väljastatud autoriseerimiskoodide konfidentsiaalsuse;
  7. kasutama teenuseid vastavuses tellitud paketi tehnilistele parameetritele, nende ebapiisavuse korral tellima vajadustele vastava teenuse / lisaressurssi;
  8. kõrvaldama tema poolse kohustuse rikkumise ilma viivituseta, muuhulgas on Klient kohustatud kõrvaldama rikkumise viivitamata pärast Elikom poolt kohustuse rikkumisele tähelepanu juhtimist;
  9. teavitama viivitamatult Elikom'i teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest. Seejuures teatama oma nime, probleemi kirjelduse ja muud asjaolud, mida oluliseks peab;
  10. teavitama viivitamatult Elikom'i kui Kliendi autoriseerimiskoodid on sattunud juurdepääsuks õigust mitteomavate isikute valdusesse;
  11. vastutama tema poolt teenuse kasutamise käigus avaldatud materjalide eest, muuhulgas vastutab Klient, et tema poolt avaldatud materjalid ei riku kolmandate isikute õigusi;
  12. kohustuma hüvitama Elikom'ile kogu kahju, mis tekib Kliendi kohustuste rikkumisest.
 8. Kui Kliendi tegevuse tõttu tekib kolmandal isikul nõue Elikom vastu, siis on Klient kohustatud hüvitama Elikom'ile kõik sellest tulenevad kulutused (kahju).
 9. Klient vastutab Elikom ees ka kõigi kolmandate isikute tegevuse eest, kes tarvitavad teenust Kliendi tõttu.
 10. Klient teeb vajadusel endale tema poolt virtuaalserveris hoitavatest andmetest endale koopiad, Elikom ei garanteeri virtuaalserveris hoitavate andmete säilimist, välja arvatud juhul, kui Elikom ja Kliendi vahel ei ole sõlmitud selle kohta eraldi kokkulepet.
 11. Elikom'il on õigus:
  1. kontrollida Kliendi poolt teenuse tarbimise vastavust õigusaktide ja käesolevate üldtingimuste nõuetele;
  2. teha Kliendile ettekirjutus käesolevaid üldtingimusi rikkuva teenuse kasutamise viisi lõpetamiseks;
  3. sellise ettekirjutuse täitmata jätmise korral või juhul, kui olukord seda nõuab, siis viivitamatult, kõrvaldada Kliendi kohustuse või kolmandate isikute õiguste rikkumine;
  4. teenuse osutamist piirata või peatada, kui temast mittesõltuvate asjaolude tõttu (nt internetist tulev rünne Kliendi vastu) saavad oluliselt häiritud Elikom teiste klientide teenused ning kui vastavat mõju ei ole mõistlikult võimalik kõrvaldada Klienti vähem koormavate meetmetega;
  5. peatada teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Klient on Elikom ees viivituses oma rahaliste kohustuste täitmisega või kui Klient rikub muul moel lepinguid.
  6. Elikom'il on õigus Kliendilt (peale võlgnevuste tasumist) küsida tasu teenuse taasavamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.
  7. Elikom'il on õigus Kliendiga eraldi kokku lepitud tingimusi mõjuvatel põhjustel muuta, teatades sellest Kliendile 15 (viisteist) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel asjaoludel on Elikom'il õigus tingimusi viivitamatult muuta, edastades Kliendile sellekohase teate. Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping alates muudatuste rakendamisest üles öelda.
  8. Klient võib anda volituse kolmandale isikule esindada Klienti suhetes Elikom'iga (esindusõiguslik isik). Elikom lähtub sellest, et isiku volitused kehtivad seni, kuni Kliendi seaduslik esindaja ei ole Elikom'it teavitanud volituste lõppemisest.

Arveldamine

 1. Klient kohustub maksma Elikom'ile osutatava teenuse eest tasu vastavalt konkreetse teenuse hinnakirjale, mis on kättesaadav Elikom koduleheküljel. Tasumine toimub ettemaksuna. Lepingu lõppemisel Elikom algatusel või Elikom rikkumise tõttu on Kliendil õigus ette makstud tasu tagasi saada osas, mil see langeb teenuslepingu lõpetamise järgsele ajale. Tasu tagastamise kulud (sh ülekandekulud) kannab Klient.
 2. Tasu maksmise kohustus ei sõltu, kas Klient teenust tegelikult kasutab või mitte. Tasu suurus võib sõltuda teenuse tarbimise mahust.
 3. Arved saadetakse Kliendile e-posti teel, samuti on need kättesaadavad iseteeninduses aadressil https://iseteenindus.elikom.ee. Arvete tasumise tähtaeg on 10 (kümme) kalendripäeva alates nende Elikom poolt väljastamisest, kui käesolevates üldtingimustes või arvel ei ole näidatud teistsugust tähtaega.
 4. Klient kohustub viivitamatult teatama Elikom'i kui arve on ebakorrektne. Arve hilinemine, kadumine vms ei vabasta Klienti kohustusest õigeaegselt teenuse eest tasuda.
 5. Tähtajaks laekumata tasudelt on Elikom'il õigus arvestada viivist 0,1 (null koma üks) protsenti päevas, arvestatuna tasumata summalt, kuni kogu summa täieliku tasumiseni.
 6. Tasumisvõimalused on toodud veebilehel https://iseteenindus.elikom.ee/paymentmethods.php. Elikom võtab makseid vastu eurodes.
 7. Kui Kliendil on Elikom juures piisav krediit (ettemaks), kaetakse Kliendi poolt tasumisele kuuluvad summad selle arvelt. Pangaülekandega tasumisel loetakse Klient arve tasunuks selle laekumisel Elikom pangakontole, muudel juhtudel, kui Elikom'il on kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt, kelle kaudu on makse teostatud, kindel info laekumise kohta.
 8. Häired teenuse osutamisel ei vabasta Klienti kohustusest teenuse eest tasuda, välja arvatud juhul, kui pooled on teisiti kokku leppinud.
 9. Tähtaegselt tasumata summade sissenõudmisega seotud kulud kannab Klient.
 10. Elikom'il on õigus muuta teenuste hinnakirja.

Vääramatu jõud

 1. Klient ja Elikom ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui sellise rikkumise on tinginud vääramatu jõud (force majeure), senikaua kuni kestab vääramatu jõu poolt tekitatud takistus.

Konfidentsiaalsus

 1. Klient ja Elikom kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena teise poole ärisaladust ja muud saladust, välja arvatud, kui avaldamise kohustus tuleneb seadusest, selline õigus tuleneb lepingu tingimustest või teine lepingupool on andnud avaldamiseks oma nõusoleku. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib ka pärast lepingulise suhte lõppu.

Isikuandmete töötlemine

 1. Isikuandmed on füüsilisest isikust Kliendiga otseselt või kaudselt seotud igasugune teave.
 2. Isikuandmete töötlemine on füüsilisest isikust Kliendi andmetega tehtav toiming (nt kogumine, salvestamine, säilitamine jne).
 3. Taotluste esitamiseks on Kliendil võimalik kasutada Elikom'i kontaktandmeid, mis on toodud ettevõtte kodulehel https://elikom.ee.
 4. Isikuandmeid töödeldakse nii vähe kui see on võimalik ja isikuandmeid ei hoita kauem, kui see on töötlemiseks vajalik.
 5. Töötlemisele kuuluvad isikuandmed on peamiselt isiku tuvastamise andmed (isiku nimi, isikukood), kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress) ja andmed Kliendi seoste kohta juriidiliste isikutega (nt andmed juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks).
 6. Isikuandmete esitamata jätmisel või nõusoleku tagasi võtmisel ei ole Elikom'il võimalik teenust osutada. Isikuandmete esitamine on vajalik teenuste ostutamiseks (sh lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks), kliendikogemuse parandamiseks läbi teenuse edasiarendamise, teenuse väärkasutamise vältimiseks ja Elikom'i või Kliendi huvide ja õiguste kaitseks sh tõendamaks, teostamaks ja kaitsmaks õiguslikke nõudeid.
 7. Elikom'il on õigus edastada isikuandmeid isikutele, kelle abil tagatakse Kliendi kohustuse kohane täitmine, nt võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele, makseraskusi kajastavatele ettevõtetele, kohtutele, pankroti- või maksejõuetushaldurile.
 8. Eraisikust Kliendil on õigus:
  1. taotleda isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;
  2. esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist asjakohase õiguse alusel;
  3. taotleda oma isikuandmete kustutamist, nt kui Klient võtab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi välja arvatud juhul kui neid isikuandmete töötlemiseks on ka muud õiguslikud alused, nt leping või juriidiliste kohustuse täitmine;
  4. saada infot isikuandmete töötlemise kohta ning saada sellistele andmetele juurdepääs;
  5. automatiseeritud isikuandmete töötlemisel võib Klient taotleda andmete ülekandmist ehk saada ja edastada enda poolt esitatud nõusoleku või lepingu alusel töödeldavaid isikuandmeid kirjalikult või tehnilise võimaluse korral elektroonilises vormingus;
  6. võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi;
  7. pöörduda kaebusega järelevalveasutuse ehk Eesti Andmekaitse Inspektsiooni (http://www.aki.ee/) poole juhul kui Kliendi hinnangul on tema õiguseid andmete töötlemisega rikutud.

Teadete saatmine

 1. Kõik õiguslikku tähendust omavad Elikom'i ja Kliendi vahelised teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning loetakse teisele poolele edastatuks kui selle saatmisest teisele poolele on möödunud üks (1) tööpäev. Tahteavaldused ja lepingu täitmise seisukohalt olulised teated saadetakse elektronkirjaga vastavalt Kliendi või Elikom poolt lepingus avaldatud elektronposti aadressil. Kontaktandmete (nimi, aadress, telefon, elektronposti aadress jms) muutumisel tuleb sellest viivitamatult kirjalikult taasesitatavas vormis teavitada. Pool võib vastavad muudatused ise iseteeninduses teha ja sellega loetakse teavitamiskohustus täidetuks.

Lepinguliste kohustuste lõppemine

 1. Lepingud sõlmitakse tähtajatult ning neile ei rakendata minimaalse kestuse nõuet, välja arvatud kui konkreetse teenuse üld- või eritingimustest tuleneb teisiti. Tähtajalise lepingu korral lõpeb leping tähtaja möödumisel.
 2. Kliendi ja Elikom vaheline lepinguline suhe lõpeb lepingus taganemise või lepingu ülesütlemisega.
 3. Kliendil on õigus lepinguline suhe Elikom'iga korraliselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Elikom'ile vähemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva ette.
 4. Elikom'il on õigus lepinguline suhe Kliendiga korraliselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Kliendile vähemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva ette.
 5. Kui lepingupool on oluliselt või korduvalt rikkunud enda lepingulist kohustust, on teisel poolel õigus leping erakorraliselt üles öelda, ilma etteteatamistähtajata.
 6. Elikom'il on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui seda tingib muudatus õigusaktides või kohtupraktikas või haldusorgani ettekirjutus.
 7. Hinnakirja muudatusega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping üles öelda, saates sellekohase teate Elikom'ile mitte hiljem kui 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul alates hinnakirja muudatuse avaldamisest Elikom poolt, kusjuures leping on üles öeldud 60 (kuuekümne) päeva möödudes alates sellekohase teate saamisest Elikom poolt. Kuni lepingu ülesütlemise jõustumiseni kohaldatakse Kliendile seni kehtinud hinnakirja ja ei kohaldata hinnakirja muudatust.
 8. Üldtingimuste muudatusega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping üles öelda, saates sellekohase teate Elikom'ile mitte hiljem kui 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul alates üldtingimuste muudatuse avaldamisest Elikom poolt, kusjuures leping on üles öeldud 60 (kuuekümne) päeva möödudes alates sellekohase teate saamisest Elikom poolt. Kuni lepingu ülesütlemise jõustumiseni kohaldatakse Kliendile seni kehtinud üldtingimusi ja ei kohaldata üldtingimuste muudatust. Kui Klient on üldtingimuste muudatusega mittenõustumise tõttu teatanud lepingu ülesütlemisest, siis on Elikom'il õigus leping viivitamatult üles öelda, saates Kliendile sellekohase teate.

Kohaldatav õigus. Kohtualluvus. Aegumine

 1. Lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
 2. Lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus. Tarbijast Kliendil on õigus pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole tarbijakaitseseaduses toodud tingimustel ja korras.
 3. Lepingutest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks (1) aasta.